25
apr
2019

Op 21 september 2018 keurde de Vlaamse regering het nieuwe VLAREBO definitief goed. De wijzigingen uit dit reglement traden op 1 april 2019 in werking. Miasma speelde hierop in door zich te laten erkennen als EBSD Type I, waardoor u voor uw staalnames van waterbodems nog steeds bij ons in goede handen bent.

Het VLAREMA

Sinds 2014 bepaalt het VLAREMA dat de staalnames van waterbodems door een erkend staalnemer MA.1 dienden te gebeuren. Miasma was toen één van de eerste erkende labo’s om aan deze regelgeving te voldoen. Dankzij onze expertise kunnen klanten sindsdien rekenen op een professionele aanpak en adviesverlening inzake staalnames en hergebruik van het slib.

Wat verandert er vanaf 1 april 2019?

De waterbodems die voordien onder het VLAREMA vielen, moeten vanaf 1 april conform het VLAREBO beoordeeld worden. Dit betekent dat elke staalname en technisch verslag uitgevoerd moeten worden door een EBSD, oftewel Erkend Bodem Saneringsdeskundige.
Deze EBSD’s nemen zo de bevoegdheid van de erkende staalnemers MA.1 over.
Ook zal voor het hergebruik er geen dossier meer ingediend moeten worden bij de OVAM maar rechtsreeks bij de grondbeheerorganisaties zoals Grondwijzer.

Met de invoering van het VLAREBO gaan volgende overgangsbepalingen gepaard:

  • Technische verslagen, ingediend voor 1 april 2019, ondergaan nog de beoordelings- en afhandelingsprocedures die van toepassing waren bij de indiening van het technisch verslag. Daarnaast blijft de conformverklaring ook na 31 maart 2019 geldig, en dit zolang de uitgegegraven bodem gebruikt wordt voor 31 december 2018;
  • Als de grondstofverklaringen voor bagger- of ruimingsspectie, bentonietslib of grondbrij verleend werden voor 1 april 2019, blijven ze geldig tot en met 31 maart 2020.

EBSD-erkenning voor Miasma

Miasma heeft haar expertise laten erkennen als EBSD om alle taken van de EBSD Type I op zich te kunnen nemen. Zo kunnen klanten niet enkel genieten van de diensten die we al aanboden, maar ook van adviesverlening m.b.t. onder andere TV’s voor droog grondverzet, oriënterende bodemonderzoeken, schadegevallen en calamiteiten.

Comments are closed.